Прием след 4. клас

Ръководството на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов” информира учениците и техните родители  за


Националното външно оценяване на МОН


Български език и литература10.05.2018 г.

Математика - 14.05.2018 г.

Човекът и природата - 17.05.2018г.

Човекът и обществото16.05.2018 г.

            По преценка на класния ръководител оценките могат да се впишат в дневника на класа и в книжките на учениците като една от текущите за годината.

•••

Във връзка с Наредба №10, чл.41, ал.1, т. 1 и решение на ПС, ръководството на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов” информира учениците и техните родители  за

разпределението на учениците след 4. клас

Учениците ще бъдат разпределени в 6 паралелки / по равен брой ученици / в зависимост от избираемите учебни часове в 5. клас, които са 2,5 часа седмично.

Подборът ще се осъществи чрез резултатите от националното външно оценяване  и оценки от Удостоверението за завършен начален етап.

            Паралелките в зависимост от  избираемите  учебни часове са отразени в следната таблица:

 

 

Избираеми учебни часове

5. клас

Балообразуващи

точки от НВО

Оценки от Удостоверението за завършен начален етап

ЕЗИЦИ

Английски език

34

1

3xБЕЛ

БЕЛ + АЕ

 

Руски език

51

1.5

 

 

ЕЗИЦИ

Английски език

34

1

3БЕЛ

БЕЛ + АЕ

 

Руски език

51

1.5

 

 

Природни науки

География

34

1

3ЧиП

ЧиП + Математика

 

Човек и природа

51

1.5

 

 

М/БЕЛ

Български език и литература

34

1

БЕЛ + 2М

БЕЛ + Математика

 

Математика

51

1.5

 

 

М/БЕЛ

Български език и литература

34

1

БЕЛ + 2М

БЕЛ + Математика

 

Математика

51

1.5

 

 

М/БЕЛ

Български език и литература

34

1

БЕЛ + 2М

БЕЛ + Математика

 

Математика

51

1.5

 

 

 

След обявяване на резултатите от Националното външно оценяване, родителите подават заявление за избираеми учебни часове  /Приложение №1/ на 28.05. до 29.05.2018г. при класните ръководители.

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО в паралелките: 06.06. 2018г.