Прием в първи клас през учебната 2017/2018

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че след трето класиране няма свободни места за прием в първи клас в 119. СУ.


 СПИСЪК НА ПРИЕТИ И РЕЗЕРВИ - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС 2017/2018  (PDF, 2.98 MB)


За да видите пълната информация, моля свалете файла с десен бутон (Save link as...) и го отворете с Adobe Acrobat Reader.


  

6 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Х 24 УЧЕНИЦИ = 144 УЧЕНИЦИ


  РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНA (PDF)
Общовалидни за всички първокласници в София


ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В 119 СУ
Приети с решение на Педагогическия съвет от 13.03.2017 г.

Допълнителни критерии

Необходими документи

1.

Подаване на заявление за участие в Целодневна организация на учебния процес – 10 т.

Попълнено заявление

2.1.

Деца завършили подготвителна група в детските градини на прилежащата територия на 119 СУ и настоящ адрес, съвпадащ с постояния адрес на родителя/ настойника в границите на определената за училището прилежаща  територия – 6 т.

1. Удостоверение от детската градина

2. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класирането на детето.

3. Лична карта на един от родителите.

2.2.

Деца завършили подготвителна група в детските градини на прилежащата територия на 119 СУ и настоящ адрес на родителя/ настойника на територията на Столична община -3 т.

1. Удостоверение от детската градина          2. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класирането на детето.

3.

Родители на деца, които към датата на подаването на заявлението са на постоянене трудов договор в МОН, Столична община или държавната администрация:

 

3.1.

Педагогичести и непедагогически персонал в системата на средното образование – 6 т.

Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис  и ЕИК на работодателя, че към датата на подаване на заявлението е на постоянен трудов договор.

3.2.

Преподаватели в системата на висшето образование – 4 т.

Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис  и ЕИК на работодателя, че към датата на подаване на заявлението е на постоянен трудов договор.

3.3.

Служители от държавните и общинските администрации – 2 т.

Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис  и ЕИК на работодателя, че към датата на подаване на заявлението е на постоянен договор.

При класирането ученикът получава точки само по един от допълнителните критерии по т.2, (2.1. или 2.2.) и т.3 (3.1., 3.2., или 3.3.).

Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените критерии в точки 2 и 3, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.


РАЙОН НА ПРИЕМ НА 119. СУ

Прилежаща територия на училището
бул. "Цариградско шосе",
ул. "Незабравка" до ул. "Жолио Кюри",
ул. "Жолио Кюри" до бул. "Драган Цанков",
по ул. "Тинтява" до ул. "Любен Русев" 24 - 18

Административен район
ж.к. Изток, ж.к. Изгрев, ж.к. Дианабад
 

 


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА


15.03.2017
Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици в 119 СУ.

от 18.04. до 18.05.2017
Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г., 17:00 часа
Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г. до 07.06.2017
Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г, 17:00 часа
Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г. до 12.06.2017
Попълване на свободните места от II-ро класиране.

13.06.2017г, 17:00 часа
Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017г. до 15.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г., 17:00 часа
Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г. до 14.09.2017
Попълване на свободните места.

 

НЕБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 Заявление за записване в първи клас за учебната 2017/2018 година

 Заявление за включване в полуинтернатна група (ПИГ)

 Заявление за посещение на избираеми учебни часове (ИУЧ)

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ

Документи се приемат от 18.04.2017 г. до 18.05.2017 г. вкл. всеки работен ден от 8.00 до 18.00 часа в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фойаето на голямата сграда и в сайта на училището www.119sou.com.

Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет от 13.03.2017 година.

 Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година