Вътрешни правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм в 119. СУ през учебната 2018-2019

Учебна година: