Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

Във връзка с писмо № 9105-303/27.09.2018 г. на МОН, вх. № РУО1-24820/27.09.2018 г., с Решение № 271/20.04.2018 г. Министерският съвет одобри Националната програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г., която ще бъде втората учебна година за първия випуск от ученици, включили се в нея през миналата учебна година. В същото време настоящата учебна година ще бъде първата по националната програма за втория випуск ученици. Всеки десетокласник за учебната 2018/2019 г., който НЕ се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация от професионалното направление 481 „Компютърни науки“ може да се регистрира и да стане част от втория випуск на националната програма.

Националната програма "Обучение за ИТ кариера" продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението  се организира и ръководи от петте училища-центрове за софтуерно обучение, а именно:

  • МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
  • ПГКТС, гр. Правец и Технически университет, гр. София.
  • Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС) и Технически университет, гр. София.
  • ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
  • ПГЕЕ „К. Фотинов“, гр. Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

Тези центрове ще организират обучението на учениците от всички административни области на страната.

Сформирането на групите за учениците от X клас през учебната 2018/2019 г. ще стане след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение.

За повече информация: www.mon.bg/upload/15056/Np6_ITKariera-200418.pdf

Регистрация за кандидатите десетокласници за включване в националната програма се осъществява на

https://it-kariera.mon.bg/e-learning

в срок до 16.00 часа на 05.10.2018 г.

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Началото на софтуерното обучение на учениците (десетокласниците през учебната 2018/2019 г.) е от 01.11.2018 г.

Учебна година: