ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на тестени закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 119 СУ”