Документи

Публикуван Документ Размер
26.02.18 Вътрешни правила за реда на отпускане на стипендии след завършено основно образование 2.01 MB
22.12.17 Правила за информационна сигурност при организацията на изпити на ученици в самостоятелна, задочна и индивидуална форма на обуче 473.41 KB
22.12.17 Правилник за дейността на 119 СУ 2017/2018 /актуализиран 18.12.2017 г./ 516.89 KB
13.11.17 Инструктаж на учениците за осигуряването на безопасността и здравето им по време на учебни занятия 290.21 KB
13.11.17 Инструктаж на учениците за работа в кабинета по технологии и предприемачество 290.11 KB
13.11.17 Инструктаж на учениците за работа в компютърните кабинети 296.64 KB
13.11.17 Инструктаж на учениците за безопасност във физкултурния салон и на спортната площадка 267.86 KB
13.11.17 Инструктаж на учениците за безопасна работа в кабинетите по биология, химия и физика 358.29 KB
02.10.17 Стратегия за развитие на 119 СУ за периода 2016-2020 3.46 MB
02.10.17 Правилник за вътрешния трудов ред в 119 СУ за учебната 2017/2018 2.59 MB
02.10.17 Правилник за дейността на 119 СУ за учебната 2017/2018 5.87 MB
02.10.17 Годишен план за дейността на 119 СУ 2017/2018 1.28 MB
02.10.17 План за квалификация на педагогическите специалисти в 119 СУ 1.55 MB
02.10.17 Програма за целодневна организация на учебния ден в 119 СУ 3.14 MB
02.10.17 Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 119 СУ 3.18 MB
02.10.17 Вътрешни правила за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм 1.06 MB
14.09.17 Правила за организиране на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение 238.96 KB
14.02.17 Анекс към Правилника за дейността на 119. СУ през учебната 2016/2017 г. 2.3 MB
19.09.16 Правилник за дейността на училището - учебна 2016/2017 г. 227.46 KB
06.11.15 План за защита при бедствия, аварии , катастрофи и пожари 624.11 KB
01.11.15 Програма за взаимодействие с други институции по проблеми свързани с отсъствията на учениците 47.8 KB
23.10.15 Механизъм за контрол на редовното и точно отразяване на отсъствията на учениците 53.87 KB
07.10.15 Правила за продажба на купони в стола на 119 СОУ 35.58 KB
30.09.15 Вътрешни правила за организиране и провеждане на екскурзии и зелени училища в 119СОУ за 2015-2016 година 132.64 KB
10.09.15 П Р А В И Л Н И К за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 34 KB

Страници